Thayer High Senior Night vs Houston 2014

Sunday, March 2, 2014
Photos by: Steven W. Looney